SINTEF

SINTEF

SINTEF er et av Europas største, uavhengige forskningsinstitutter. First House har 2017 og i 2018 bidratt med innspill til SINTEFs strategiprosess og omverdenanalyser, og med synspunkter og observasjoner om selskapets profil og samfunnsrolle.

Color Line

Color Line

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapets flåte på seks skip transporterer mer enn fire millioner passasjerer, nærmere 900 000 personbiler og over 180 000 trailere hvert år. Selskapet sysselsetter ca. 2 350 årsverk i fire land. Årsomsetningen er på rundt 4,7 milliarder kroner. First House bistår Color Line med strategisk rådgivning på flere områder, blant annet i omdømmeforvaltning og analyse av rammebetingelser. I tillegg inngår vår krisestab i Color Lines beredskapsorganisasjon.

Den norske veterinærforening (DNV)

Den norske veterinærforening (DNV)

Den norske veterinærforening (DNV) er veterinærenes fagforening og arbeidstakerorganisasjon. DNV er i tillegg en veterinærfaglig forening.

First House bistår DNV som rådgiver i foreningens arbeid med å bygge sin posisjon som en samfunnsaktør som ivaretar medlemmenes interesser, og gir råd om synlighet, deltagelse i samfunnsdebatten og i kommunikasjonsfaglige spørsmål generelt.

Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS)

Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS)

Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) er internasjonalt ledende innenfor elektromagnetisk undersøkelsesteknologi til olje- og gassindustrien. First House bistod EMGS med forberedelser til selskapets kapitalmarkedsdag  i 2014. Arbeidet omfattet utvikling av program for dagen, story line, hovedbudskap og struktur for presentasjonene, samt budskapstrening/ presentasjonstrening og trening på spørsmål og svar. Arbeidet ble gjennomført i nært samarbeid med IR-ansvarlig og konsernledergruppen.

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, og arbeider for sikre vekst og utvikling av en helhetlig frivillighetspolitikk. Frivillighet Norge er First House'  foretrukne pro bono-partner, der First House utfører ubetalt arbeid som en del av sitt samfunnsengasjement. Dette skjer blant annet i form av foredrag og kursvirksomhet, møteledelse og konferanseledelse.

Geomatikk AS

Geomatikk AS

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling for vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav. Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.

First House gir Geomatikk strategiske råd og bidrar med kompetanse og kapasitet i konkrete prosjekter.  En viktig del av samarbeidet handler om å bistå i prosesser knyttet til rammevilkårene for selskapet.

Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør og representerer merkevarene Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, SKODA og Audi. Harald A. Møller AS er en del av MøllerGruppen, som er Nordens største bilkonsern med 4107 medarbeidere i 5 land.

First House bistår Harald A. Møller AS med mediehåndtering og generell sparring styrt av dagsorden. Gjennom høsten 2015 var First House rådgiver for selskapet i forbindelse med dieselsaken knyttet til Volkswagen Group . I denne forbindelse bisto First House med ren kapasitet i en krevende periode, i tillegg til mer strategisk rådgivning knyttet til kontakten med både interne og eksterne målgrupper.

Multiconsult

Multiconsult

Multiconsult er et av landets ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning, med ca. 1750 ansatte i Norge og internasjonalt. Selskapet ble notert på Oslo Børs 22. mai 2015.

First House har bistått Multiconsult i børsnoterings- prosessen som innleid Investor Relations-ressurs. Vi har bygget opp IR-funksjonen og bidratt med både strategisk og operativ kapasitet. En viktig del av arbeidet har vært å utvikle rapporteringsmateriell, rutiner og annen dokumentasjon til børssøknaden. Vi har deltatt i prospektarbeidet, bidratt til å utvikle årsberetning, årsrapport, delårsrapport og IR-web, alt i henhold til børsstandard. Vi har utviklet styringsdokumenter og rutiner for å ivareta kravene til håndtering av innsideinformasjon og for å sikre god kommunikasjon med aksjemarkedet. Som kunnskapsbedrift legger Multiconsult stor vekt på compliance og kompetanseoverføring Vi har bistått med e-læringskurs og klasseromskurs for å bygge kunnskap internt om nye krav til informasjonshåndtering. First House har vært sparringpartner for CFO før, under og etter noteringsprosessen, og bistått med etablering og drift av IR-funksjonen i en startfase. I 2016 bistod vi også Multiconsult med årsrapportarbeidet, løpende IR-rådgivning og forberedelser til kapitalmarkedsdagen. 

Møreaksen og Hafast

Møreaksen og Hafast

Møreaksen og Hafast er to veiprosjekter i Møre og Romsdal som vil binde sammen Søre Sunnmøre, Ålesund-regionen og Molde-regionen til én, sterk arbeids- og næringsregion. First Houses rolle har vært som rådgiver knyttet til komunikasjonen opp mot Nasjonal Transportplan (NTP).

 

Noble Energy

Noble Energy

Noble Energy er et amerikansk oljeselskap med hovedkontor i Houston, Texas. Noble driver oljeproduksjon i USA, Afrika og det østlige Middelhavet. Noble ble grunnlagt i 1932 og sitter på 1,4 milliarder fat oljereserver.

Oljefondet eier aksjer i Noble Energy, og First House har gitt Noble innsikt i hva som kjennetegner oljefondet som eier, hvordan fondet styres og opereres og hvilken investeringspolitikk det følger. Vi har også bistått Noble med myndighetskontakt og forståelse av de politiske rammebetingelsene oljefondet opererer innenfor.

Norges Idrettsforbund

Norges Idrettsforbund

Da Oslo Bystyre vedtok at det skulle gjennomføres en folkeavstemning for eller mot OL i Oslo 2022, gjennomførte Norges Idrettsforbund et omfattende arbeid for å sikre at et flertall av velgerne ville stemme ja. First House var NIFs eksterne hovedrådgiver i dette arbeidet. Engasjementet innebar blant annet utforming av analyse, strategi og budskap og prioritering av målgrupper. Videre bisto First House med å mobilisere tillitsvalgte, involvere alliansepartnere og utforme annonsekampanjer. Samarbeidet innebar også medierådgivning og bistand til skriving av kronikker og innlegg.

I forkant av valget viste målingene en klar nei-majoritet. Avstemningsresultatet ga et flertall på 55,1 prosent for at Oslo skulle arrangere OL, mens 44,9 prosent stemte mot. Valgdeltakelsen var på 68 prosent, og det ble avgitt 323 338 stemmer.

First House har i flere år hatt rammeavtale med Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). First House har bistått NIF med arbeid knyttet til blant annet strategiprosesser, presentasjoner i forbindelse med internasjonal tjenesteoppdrag, research og utredningsarbeid (for eksempel "Toppidrettsutredningen"), medietrening, tekst- og markedsarbeid. First House har også bistått NIF i arbeidet med posisjonering. Vi har også hatt oppdrag knyttet til mobilisering av unge ildsjeler.  

Norges Skiforbund

Norges Skiforbund

Norges Skiforbund har vært kunde hos oss siden 2015.

Rådgivningen består av hjelp med posisjonering og generelt kommunikasjonsarbeid

Norsk Takst

Norsk Takst

Norsk Takst er landets største og eldste interesseorganisasjon for takstforetak og takstmenn. Norsk Takst-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Norsk Takst representerer Norge i europeiske og internasjonale takstorganisasjoner.

First House bistår Norsk Takst som strategisk rådgiver og sparringspartner i foreningens arbeid med å ivareta medlemmenes interesse overfor politikere, myndigheter og beslutningstagere, i arbeid med posisjonering/ profilering, mediesynlighet, deltagelse i samfunns-debatten, og i kommunikasjonsfaglige spørsmål generelt.

Norwegian Energy Company

Norwegian Energy Company

First House var engasjert som IR-kontakt og kommunikasjonsrådgiver for Norwegian Energy Company (Noreco) i perioden juli 2013 til september 2015. I denne perioden gjennomførte oljeselskapet i to omganger omfattende restrukturering av både drift og balanse, som emisjoner og konvertering av obligasjonsgjeld.

First House ble opprinnelig engasjert som investorkontakt. Vårt arbeid på dette feltet har bestått i utvikling av budskap og utforming av pressemeldinger og presentasjonsmateriell, både til de regelmessige kvartalspresentasjonene og i forbindelse med transaksjonene. Vi har også løpende besvart e-poster og telefonhenvendelser for selskapets IR-avdeling på vegne av selskapet.

Ettersom Noreco ikke har egen kommunikasjons- avdeling, ble mandatet vårt gradvis utvidet til også å omfatte virksomhetskommunikasjon. Vi har lagt til rette for mediekontakt, myndighetskontakt og intern- kommunikasjon og gitt råd om posisjonering og utvikling av budskap i den forbindelse. I tillegg har vi bistått operasjonelt med utforming av tekst og materiell for interne og eksterne kanaler, håndtering av pressehenvendelser m. v.

OG21

OG21

OG21 har som formål å sikre en effektiv og miljøvennlig verdiskaping fra norske olje- og gassressurser gjennom et samordnet engasjement i petroleumsklyngen innenfor utdanning, forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny teknologi

Programansvarlig for OG21 gjennomførte i 2016 en omfattende strategioppdatering. Arbeidet innebar omfattende kommunikasjon internt i OG21 og med forskjellige aktører i norsk olje- og gassnæring. First House bistod programansvarlig med kommunikasjonsfaglige råd i den forbindelse.

- Oppdraget er ikke stort i kroner og øre, men likevel av stor betydning for OG21. I First House får vi tilgang til kommunikasjonsekspertise med inngående kunnskap og lang erfaring fra arbeid i norsk oljevirksomhet, sa Gunnar Lille som er programansvarlig for OG21 da avtalen ble inngått.

Oppdraget bestod av rådgiving og konsultasjoner i møter og per telefon i forbindelse med særskilte milepæler i OG21s arbeid.Orkla

Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning og bakerier i Norden og Baltikum. Det børsnoterte konsernet har om lag 13 000 ansatte, og omsatte for 30 milliarder kroner i 2014. Orkla har en av bransjens mest kompetente kommunikasjonsavdelinger.

First House har bistått Orkla med strategisk rådgivning og til spesifikke prosjekter. Vi har blant annet gitt innspill til kommunikasjonsavdelingens styringsdokumenter og planverk, og råd om organisering av ressurser og arbeidsstrømmer. Vi har også bidratt i arbeidet med Orklas strategi for posisjonering og intern-kommunikasjon. En viktig del av samarbeidet har handlet om å bistå i endringsprosesser, som oppkjøp og integrasjon av virksomheter.

Pfizer

Pfizer

Pfizer er verdens ledende biofarmasøytiske selskap. Pfizer Norge bruker First House som rådgivere i sin kriseberedskap og mediehåndtering.

Synsam

Synsam

Synsam har siden et eierskifte i 2009 oppnådd en formidabel vekst både i lønnsomhet og antall butikker. Optikerkjeden er blitt Norges største, og i 2014 omsatte Synsam for 796 millioner kroner i Norge. First House har siden 2010 bistått Synsam Norge og deres administrerende direktør med strategisk rådgivning. Rådgivningen har bestått i utvikling av selskapets kommunikasjonsstrategi og aktiviteter for posisjonering og støtte til Synsams mange vekstinitiativer. Arbeidet har blant annet omfattet utvikling av Synsams strategiske fortelling og formidlingen av den internt, i markedet og til bransjen.

Tannlegeforeningen

Tannlegeforeningen

Den norske tannlegeforening (NTF) er interesseorganisasjonen for norske tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, og hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Organisasjonen har drøyt 6600 medlemmer, både fra privat og offentlig sektor. 

First House bistår NTF med analyse og strategisk rådgivning i spørsmål som berører tannhelsefeltet. Vi gir råd om profilering og posisjonering i samfunnsdebatten og gjennomfører omdømmemålinger. En viktig del av samarbeidet består i å utforme målgruppeanalyser og tiltaksoversikter som understøtter NTFs strategiske mål. Vi har også gitt råd om internkommunikasjon og synlighet blant egne medlemmer.

Travel Retail Norway

Travel Retail Norway

Travel Retail Norway AS (TRN) er den største aktøren innen tax free i Norge. Selskapet har drevet taxfreebutikker og Travel Value-butikker ved Avinor sine største flyplasser siden 2005, og har i dag butikker på Avinor Oslo Lufthavn, Trondheim Værnes, Bergen Flesland, Stavanger Sola og Kristiansand Kjevik. Selskapet har til sammen rundt 1400 medarbeidere. TRN eies av norske Norse-Trade AS og tyske Gebr. Heinemann.

First House bistår TRN i spørsmål som berører selskapets rammevilkår, eksternkommunikasjon og profilering av selskapet.

VG Partnerstudio

VG Partnerstudio

I samarbeid med utvalgte annonsører utvikler VG Partnerstudio innhold av høy kvalitet, som publiseres på VGs plattformer. VG Partnerstudio er et separat produksjonsselskap uten tilknytning til redaksjonen.

VG Partnerstudio engasjerte tidligere VG-redaktør Hans-Christian Vadseth, nå partner i First House, til å lage denne saken knyttet til lanseringen av filmen «Kongens nei». http://www.vg.no/annonsorinnho...-film/kongens-nei/

VimpelCom

VimpelCom

VimpelCom er verdens sjette største mobiltelefonoperatør, med 214 millioner kunder i 18 land. Selskapet har om lag 60 000 ansatte, og er notert på Nasdaq-børsen i New York.

First House har assistert Vimpelcom med analyse, vurderinger og rapportering om utviklingen av situasjonen for Vimpelcom i Norge i forbindelse med korrupsjonssaken i Ukraina, Telenors situasjon og den parlamentariske behandlingen.

Virke Trening

Virke Trening

I forbindelse med Treningskonferansen 2016 overleverte et ekspertutvalg i regi av Virke Trening rapporten: «Et kompetanseløft i treningsbransjen».

First House har bistått Virke Trening med å definere prosjektet som ledet fram til nedsettelsen av utvalget, samt i gjennomføringen av utvalgsarbeidet.

I tillegg til å bistå i fasiliteringen av utvalgsarbeidet, har First House ført utvalgsrapporten i pennen.

Utvalgsrapporten finner du her.

Weir American Hydro

Weir American Hydro

Weir American Hydro har hovedkvarter i Pennsylvania, USA og er en stor produsent av turbiner til vannkraftverk. Weir ønsker å komme inn i det norske markedet for oppgradering av vannkraftverk. First House har utarbeidet en markedsanalyse for selskapets turbiner. Vi har også bistått Weir i å komme i kontakt med nøkkelpersoner og selskaper i den norske vannkraftbransjen, og vi har overført kulturkompetanse om prioriteringene og arbeidsmåtene til potensielle kunder i norsk vannkraftsektor.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994